TePe supremeTM

طراحی الیاف مسواک در دو سطح متفاوت. این طرح ابتکاری با بکارگیری رشته های لندتر باعث تمیزی بیشتر فضای بین دندان ها و خط لثه شده و با بکارگیری رشته های کوتاه تر تمیزی بقیه سطوح دندان را میسر    می کند . سر مسواک مخروطی شکل و دسته آن محکم و با دوام است.