TePe Mini

TePe Mini با طرح های زیا برای کودکان. تصاویر توسط Swedish Isa Form طراحی شده است. مناسب برای کودکان از زمان رشد اولین دندان

نوع بسیار نرم