Tepe Gentle Care

این مدل دارای الیاف بسیار نرم (soft-xx) می باشد، و با توجه به اینکه الیاف آن تا حدی از نوع Special Care محکم تر است برای مرحله بعد از  Special Care توصیه می شود.

موارد استفاده:

  • بعد از جراحی
  • بافت های حساس دهان
  • دهان خشک
  • ریشه های حساس دندان ها
  • بعد از Whitening ( سفید کردن دندان ها )