TePe Dental Tape

نخ دندان های با کیفیت TePe برای تمیزی موثرتر دندان طراحی شده است و برای اینکه بتواند در از بین بردن جرم دندان تاثیر خوب داشته باشد، آغشته به موم (Waxed) بوده و مسطح و پهن می باشد. سطح موم دار آن حرکت نخ در میان قسمت های باریک دندان را هموارتر می سازد.

  • رشته نخ های مسطح و موم دار(Waxed)
  • موثر در از بین بردن جرم دندان
  • حرکت نرم و آسان میان نقاط تماس