آیا استفاده از ژل مرطوب کننده دهان از نوشیدن آب تاثیرگذارتر است؟

آیا استفاده از ژل مرطوب کننده دهان از نوشیدن آب تاثیرگذارتر است؟