چگونه از ژل تسکین دهنده درد لثه در کودکان استفاده کنیم؟

چگونه از ژل تسکین دهنده درد لثه در کودکان استفاده کنیم؟