آیا تمیز کردن زبان با مسواک کافی است؟

آیا تمیز کردن زبان با مسواک کافی است؟