مسواک زدن نرم سه برابر موثرتر است -min

مسواک زدن نرم سه برابر موثرتر است