استفاده از مسواک ها و بین دندانی ها برای از بین بردن جرم های روی لثه

استفاده از مسواک ها و بین دندانی ها برای از بین بردن جرم های روی لثه