چگونه می‌توانم بفهمم که باید زبانم را تمیز کنم؟-min

چگونه می‌توانم بفهمم که باید زبانم را تمیز کنم؟