علت پوسیدگی دندان در کودکان چیست؟

علت پوسیدگی دندان در کودکان چیست؟