آیا خوردن با دندان تحت عصب کشی مشکلی ندارد؟-min

آیا خوردن با دندان تحت عصب کشی مشکلی ندارد؟