محکم مسواک زدن -min

محکم مسواک زدن باعث خرابی دندان می‌شود