خوردن ناخن -min

خوردن ناخن باعث خرابی دندان می‌شوند