استفاده از دندان به جای ابزار -min

استفاده از دندان به جای ابزار باعث خرابی دندان می‌شود