دندان ها در فضای دهان خشک حساس تر و مستعد پوسیدگی هستند، ژل فلوراید از پوسیدگی جلوگیری می کند

دندان ها در فضای دهان خشک حساس تر و مستعد پوسیدگی هستند، ژل فلوراید از پوسیدگی جلوگیری می کند