روغن گل میخک-min

روغن گل میخک برای درمان دندان درد کودک