خمير دندان Folk- Baby ساخت سوئد

مشخصات


تيوب ٥٠ ميلى ليتر

خميردندان مخصوص دندان هاى كودكان خردسال

  • بدون ماده نگهدارنده
  • بدون طعم دهنده
  • بدون ماده سمى و سرطان زاى SLS (مخفف Sodium Lauryl Sulfate)
  • حاوى فلورايد
  • بدون توليد كف براى جذب بهتر