چه کسی متقاضی خوبی برای ونیر کامپوزیت است؟

چه کسی متقاضی خوبی برای ونیر کامپوزیت است؟ (h2