فرآیند کامپوزیت ونیر چگونه است؟

فرآیند کامپوزیت ونیر چگونه است؟