از چه سایز برس بین دندانی باید استفاده کنم؟-min

از چه سایز برس بین دندانی باید استفاده کنم؟