در صورت بروز پوسیدگی در طول درمان چه باید کرد؟

در صورت بروز پوسیدگی در طول درمان چه باید کرد؟