اهداف و جایزه‌هایی را برای رفتار مثبت کودک در نظر بگیرید

اهداف و جایزه‌هایی را برای رفتار مثبت کودک در نظر بگیرید