مسواک خود را حداقل 2 پا از توالت دور نگهدارید

مسواک خود را حداقل 2 پا از توالت دور نگهدارید