کدام یک بهتر است نخ دندان یا مسواک بین دندانی ؟

کدام یک بهتر است نخ دندان یا مسواک بین دندانی ؟