نخ دندان یا مسواک کدام برای حفظ سلامتی دهان و دندان مهم تر است؟

نخ دندان یا مسواک کدام برای حفظ سلامتی دهان و دندان مهم تر است؟