چرا نخ دندان بایستی پیش از مسواک استفاده شود؟-min

چرا نخ دندان بایستی پیش از مسواک استفاده شود؟