چه موقع باید مسواک فرزندم را جایگزین کنم

چه موقع باید مسواک فرزندم را جایگزین کنم