هنگام خریدن مسواک برای کودک باید به دنبال چه چیزی بگردم؟

هنگام خریدن مسواک برای کودک باید به دنبال چه چیزی بگردم؟