بین دندانی ها برای تمیز کردن جرم های بین دندان ها که باعث آسیب رساندن به لثه می شوند

بین دندانی ها برای تمیز کردن جرم های بین دندان ها که باعث آسیب رساندن به لثه می شوند