بین دندانی های Extrasoft به دلیل الیاف نرم از خونریزی جلوگیری می کند