چه کسانی می توانند از مسواک بین دندانی استفاده کنند؟

چه کسانی می توانند از مسواک بین دندانی استفاده کنند؟