چه کسانی می توانند از مسواک بین دندانی استفاده کنند؟؟؟

چه کسانی می توانند از مسواک بین دندانی استفاده کنند؟؟؟