استفاده از مسواک برقی برایتان مفید است-min

استفاده از مسواک برقی مفید است