ونیر دندانی چه کاربردی دارد؟

ونیر دندانی چه کاربردی دارد؟