حساسیت، ناراحتی و درد-min

حساسیت، ناراحتی و درد بعد از عصب کشی دندان