توجه کردن به وضعیت بایت-min

توجه کردن به وضعیت بایت برای مراقبت بعد زا ارتودنسی