آیا واقعا افراد بزرگسال به فلوراید اضافی نیاز دارند؟

آیا واقعا افراد بزرگسال به فلوراید اضافی نیاز دارند؟