چه عواملی می‌‌توانند باعث شکست در کاشت ایمپلنت شوند؟

چه عواملی می‌‌توانند باعث شکست در کاشت ایمپلنت شوند؟