طول عمر ایمپلنت دندانی چقدر است؟

طول عمر ایمپلنت دندانی چقدر است؟