چرا دندان در شب شدیدتر است؟-min

چرا درد دندان در شب شدیدتر است؟