چرا به روکش دندانی نیاز است؟

چرا به روکش دندانی نیاز است؟