هر چند وقت یک بار باید از نخ دندان استفاده کنید؟-min

هر چند وقت یک بار باید از نخ دندان استفاده کنید؟