پیش‌آگهی(دورنمای) خشکی دهان چگونه است؟

پیش‌آگهی(دورنمای) خشکی دهان چگونه است؟