بین دندانی های Extrasoft به دلیل الیاف نرم برای دهان خشک مناسب است. (2)

بین دندانی های Extrasoft به دلیل الیاف نرم برای دهان خشک مناسب است. (2)