برای رفع خشکی دهان از چه داروها و روش‌های درمانی استفاده می‌شود؟

برای رفع خشکی دهان از چه داروها و روش‌های درمانی استفاده می‌شود؟