اگر فرد به خشکی دهان مبتلا باشد چطور باید دندانهای خود را مسواک بزند؟

اگر فرد به خشکی دهان مبتلا باشد چطور باید دندانهای خود را مسواک بزند؟