چه موقع باید به دندانپزشک کودکان مراجعه کنیم؟-min

چه موقع باید برای دندان درد به دندانپزشک کودکان مراجعه کنیم؟