شکستگی یا لب پر شدگی-min

برای شکستگی یا لب پر شدگی دندان باید به دندانپزشک مراجعه کرد