آیا ممکن است بتوان از دندان‌درد جلوگیری کرد؟

آیا ممکن است بتوان از دندان‌درد جلوگیری کرد؟